0229 544 666

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) van toepassing. Indien u zaken doet met Milux rolluiken & zonweringen BV, dan zijn er rechten en plichten in verband met de AVG van toepassing:

Algemene bedrijfsgegevens Milux rolluiken & zonweringen BV:

Eigenaar en functionaris gegevensbescherming M.R. Krul Vlakdissel 10a
1648 HJ De Goorn
Telefoon 06-15010766

E-mail info@milux.nl
Kamer van Koophandel 83283579

Indien u vragen heeft of indien u wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst, kunt u zich wenden tot de functionaris gegevensbescherming.

Uw Akkoordverklaring

Indien u zaken doet met Milux rolluiken & zonweringen BV gaat u akkoord met:

  • Het gebruik van uw persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, e-mail en bankrekeningnummer voor facturatie en garantiebepalingen;
  • Het gebruik van uw persoonsgegevens voor wettelijke verplichtingen;
  • Het gebruik van uw persoonsgegevens voor overeenkomsten tussen u en Milux rolluiken en zonweringen BV;
  • Het gebruik van uw persoonsgegevens voor Algemeen belang en Gerechtvaardigd belang.

Derden

Milux rolluiken & zonweringen BV verstrekt uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten of mogen.

Bewaartermijnen

Milux rolluiken & zonweringen BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Beveiliging

Milux rolluiken & zonweringen BV neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die worden verwerkt te beschermen. Hierbij spant Milux rolluiken & zonweringen BV zich in om haar dienstverlening op een veilige manier plaats te laten vinden en misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Uw rechten

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door contact met Milux rolluiken & zonweringen BV op te nemen.

Wijzigingen

Milux rolluiken & zonweringen BV behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring indien nodig aan te passen. Deze wijzigingen zullen op deze website van Milux rolluiken & zonweringen BV worden vermeld.

Recht op vergetelheid

Naast de voornoemde uitgangspunten heeft de Europese wetgever de mensen in Europa als betrokkenen ook extra rechten willen geven, waaronder het recht om vergeten te worden of, zoals het in de AVG heet, het recht op vergetelheid (artikel 17 AVG).

Dit recht bouwt voort op de reeds bestaande rechten van betrokkenen om hun persoonsgegevens te laten wissen. Kort gezegd heeft elke betrokkene recht op verwijdering van zijn persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging in een aantal gevallen:

  • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doelen waarvoor deze zijn verzameld of verwerkt;
  • de betrokkene trekt zijn toestemming voor de verwerking in of tekent tegen de verwerking bezwaar aan;
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  • de persoonsgegevens dienen te worden gewist op basis van een regel uit het Unierecht of het nationale recht;
  • de gegevens zijn verwerkt in het kader van leveren van diensten aan kinderen die jonger dan 16 jaar zijn.